Pravidlá súťažnej akcie
„MILKA NÁVRAT DO ŠKOLY“

Usporiadateľ súťaže

Spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kanton Curych, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH- organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len "usporiadateľ").

Organizátor

Peppermint Digital s.r.o., Maltézske námestie 537/4, Malá Strana, 1187 00 Praha 1, IČO: 28525001, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 147928.

1/10 Doba trvania súťaže a miesto konania súťaže

Súťažná akcia s názvom „MILKA Návrat do školy“ (ďalej tiež len ako "súťaž") bude realizovaná v termíne 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 vrátane (ďalej tiež len ako "doba trvania súťaže") na území Slovenskej republiky.

2/10 Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež len ako "súťažiaci" alebo "účastník"), ktorá v čase trvania súťaže navštívi internetovú adresu sutaz.milka.sk, splní všetky ostatné podmienky pre účasť v súťaži podľa týchto pravidiel a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel.

Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník, ktorý má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani osoby im blízke v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

3/10 Mechanika

Súťaže sa je možné zúčastniť na základe nákupu akéhokoľvek výrobku Milka, Oreo, Halls alebo 3Bit v čase trvania súťaže v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky, ktorá vydáva platný daňový doklad.

Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá a v dobe konania súťaže na webových stránkach sutaz.milka.sk, vyplní všetky stanovené údaje, čím sa zaregistruje do súťaže (ďalej tiež len ako „registrácia“). Súťažiaci musí uviesť v rámci registrácie meno, priezvisko, email a telefónny kontakt. Ďalej musí súťažiaci nahrať fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu spĺňajúcej požiadavky podľa bodu 4 týchto pravidiel a vyplniť DKP kód (v prípade absencie DKP kódov je možné použiť iný unikátny kód ako napr. číslo pokladničného dokladu) zhodný s kódom uvedeným na nahranej pokladničnom doklade. V prípade, že súťažiaci neuvedie registračné údaje v požadovanom rozsahu alebo nenahrá fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu podľa bodu 4 týchto pravidiel, nemôže sa zúčastniť súťaže a bude bez akejkoľvek náhrady zo súťaže vyradený. Každý súťažiaci môže súťažiť s neobmedzeným množstvom pokladničných dokladov, vždy však musí ísť o pokladničný doklad za nový súťažný nákup. Pokladničný doklad je možné k jednej registrácii účastníka nahrávať priebežne kedykoľvek počas trvania súťaže, a to vždy nový pokladničný doklad za nový súťažný nákup a vždy každý pokladničný doklad iba raz).

Súťaž je rozdelená do 1 (jedného) kola, po skončení bude vyžrebovaných 5 (päť) pokladničných dokladov, ktorých majitelia (tj súťažiaci, ktorí vyžrebované pokladničného dokladu registrovali) sa stávajú výhercami, pričom vyhrávajú 1x elektronický voucher od spoločnosti Alza.sk s.r.o. v hodnote 1 100 EUR. Poukaz je možné použiť v obchode www.alza.sk a je potrebné použiť celú hodnotu poukazu, ak sa nepoužije, suma prepadá a nie je možné požadovať vrátenie zostávajúcej peňažnej hodnoty. Žrebovanie bude prebiehať do tej doby, než bude vyžrebovaných 5 (päť) pokladničných dokladov, ktoré budú patriť 5 (piatim) rozdielnym výhercom.

1. kolo začína v pondelok 1. 8. 2022 o 0:00 hod. a končí v stredu 31. 8. 2022 o 24:00 hod. Žrebovanie prebehne vo štvrtok 1. 9. 2022.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené, resp. znie budú vyradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady usporiadateľovi. Usporiadateľ a organizátor si teda vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníkov alebo neudeliť výhry (výhry v takom prípade prepadnú bez náhrady usporiadateľovi) najmä takým účastníkom, ktorí sa dopustia porušenia pravidiel tejto súťaže alebo podvodného, nekalého či nečestného konania, či účastníkov, ktorí porušia príslušné právne predpisy, dobré mravy či fair-play či dobré meno usporiadateľa alebo organizátora, a to aj prostredníctvom tretích osôb, a to aj v prípade, ak vznikne čo i len dôvodné podozrenie na takéto konanie alebo v prípade, že vniknú čo i len pochybnosti o čestnom spôsobe získania pokladničných dokladov zo strany súťažiach. Rozhodnutie usporiadateľa o vylúčení účastníka zo súťaže alebo o neudelení výhry je výlučne v kompetencii a na uvážení usporiadateľa a je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

4/10 Súťažný pokladničný doklad

Súťažný pokladničný doklad je pokladničný doklad preukazujúca nákup aspoň jedného súťažného výrobku zn. Milka, Oreo, Halls, 3Bit alebo ich ľubovoľnej kombinácie, a to v čase konania súťaže (tj. od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022) v akejkoľvek predajni na územie Slovenskej republiky. Súťažiaci je povinný si súťažný pokladničný doklad uchovať pre prípad výhry ak prípadnému následnému overeniu splnenia podmienok súťaže. Ako dátum nákupu je akceptovaný od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022. Súťažný pokladničný doklad musí byť súťažiacim vyfotografovaná alebo naskenovaná a následne nahraná tak, bude zreteľne viditeľná a čitateľná časť preukazujúca nákup súťažného výrobku zn. Milka, Oreo, Halls alebo 3Bit, časť s číslom BKP kódu či číslom pokladničného dokladu a časť s dátumom nákupu. Fotografie (scan) pokladničného dokladu musia byť vo formáte: jpeg, png alebo jpg.

Každá nahraná fotografia (scan) pokladničného dokladu musí byť originálna a urobená daným súťažiacim. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo systému fotografie (scany) pokladničných dokladov, ktoré budú do systému vložené opakovane, a to buď rovnakým, alebo iným súťažiacim alebo budú elektronicky či inak upravené. Akékoľvek fotografie (scany) pokladničných dokladov, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky, nebudú do súťaže zaradené, resp. budú vyradené a vymazané.

5/10 Výhry

1x elektronický voucher od spoločnosti Alza.sk, ktorého čistá hodnota činí 1 100 EUR po odvedení 19% dane z výhry (1 309 EUR pred odvedením 19% dane z výhry). Voucher má platnosť a je potrebné ho uplatiť do 12/2023 Počas súťaže sa hrá o 5 týchto výhier.

Výhra je určená iba na osobné účely a je neprenosná.

6/10 Výhercovia

Na základe osobných údajov, ktoré výherca vyplní pri registrácii do súťaže mu bude zaslaná výhra (elektronický voucher) elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu.

Za účelom vysporiadania daňových povinností v súvislosti s výhrou môže byť výherca požiadaný o oznámenie ďalších súvislostí s výhrou môže byť výherca požiadaný o oznámenie ďalších osobných údajov usporiadateľovi. Ak výherca neoznámi usporiadateľovi, resp. organizátorovi, požadované osobné údaje, ako je uvedené zhora, stráca nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady v prospech usporiadateľa.

Výhercom bude výhra odoslaná do 31.10.2022.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry.

7/10 Ďalšie podmienky týkajúce sa výhier

Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Za neprevzatú výhru sa považuje aj taká výhra, ktorú nebolo možné odovzdať výhercovi 31.10.2022.

Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier, za vady výhier a nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry s výnimkou prípadnej zodpovednosti, ktorú nemožno zo zákona vylúčiť. Prípadné reklamácie či akúkoľvek ujmu v spojení s vouchermi na elektro Alza.sk je nutné uplatniť priamo u týchto dodávateľov výhier.

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené oznámenia o výhre ani za doručenie týchto oznámení po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti elektronickej pošty alebo iných dôvodov mimo ich kontroly ani za doručenie poštovej zásielky zaslanej prostredníctvom doručovateľa, ktorou bude prípadne zasielaná samotná výhra.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.

8/10 Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

V rámci vyplnenia registračného formulára k súťaži bude každý súťažiaci požiadaný o vyjadrenie súhlasu s pravidlami a so spracovaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára, teda mena a priezviska, e-mailu, telefonného čísla, prípadné iné osobné údaje za účelom vysporiadania daňových a iných právnych povinností v súvislosti s prípadnou výhrou. Uvedené osobné údaje budú použité za účelom organizácie a vyhodnotenia súťaže, vrátane, nie však výlučne, identifikácie súťažiacich v súťaži, zaradenia do databázy súťažiacich v súťaži, odovzdania výhier výhercom či overenia dodržiavania pravidiel súťaže.

Osobné údaje súťažiacich môžu byť bez súhlasu súťažiacich spracovávané na účely oprávnených záujmov usporiadateľa a organizátora súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, najmä za účelom, prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou súťaže, overenia dodržiavania pravidiel súťaže alebo v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním súťaže.

Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania súťaže je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre organizovanie súťaže, najmä zaslanie výhier v tejto súťaži či pre overenie dodržiavania pravidiel súťaže, pretože pre organizovanie súťaže je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli svoje osobné údaje a súhlasili so spracovaním osobných údajov v požadovanom rozsahu. Pokiaľ výherca nesúhlasí s poskytnutím a/alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich výmaz, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie súhlasu) je možné oznámiť nasledujúcim spôsobom: emailom na hello@peppermint.cz Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych titulov, najmä na účely oprávnených záujmov usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, najmä za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov, overenia dodržiavania pravidiel súťaže a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním tejto súťaže.

Doba spracovania je doba trvania súťaže a ďalej po dobu do rozdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutie výhier usporiadateľovi. Po dobu dlhšiu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, pokiaľ bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa, organizátora či ostatných súťažiacich, najmä za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže alebo v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním tejto súťaže.

Správcom osobných údajov poskytnutých súťažiacim je usporiadateľ tejto súťaže. Údaje poskytnuté súťažiacimi môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor súťaže, doručovateľskej spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia.

Organizátor týmto informuje účastníkov súťaže, že na súťažných webových stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu.

Vyplnením a odoslaním registrácie a súhlasom s podmienkami a pravidlami súťaže, rovnako tak ako súhlasom so spracovaním osobných údajov, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto súťažných pravidiel.

Pokiaľ súťažiaci neprijme pravidlá súťaže, nemôže sa súťaže zúčastniť.

9/10 Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou ani súdnou cestou. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách a určené usporiadateľom; výhry tak nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže, súťaž prerušiť, predčasne ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné a majúce prednosť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude počas konania súťaže nepretržite k dispozícii na .

Usporiadateľ súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži av prípade sporu podľa svojho výlučného uváženia spor posúdiť a s konečnou platnosťou o ňom rozhodnúť, rovnako ako rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenej.V Bratislave dňa 1. 8. 2022