Pravidlá súťažnej akcie „MILKA MmmaX“

Usporiadateľ súťaže

Spoločnosť Mondelēz Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kanton Curych, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH- organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len "usporiadateľ").

Organizátor

Peppermint digital s.r.o., Pernerova 57, 186 00, Praha 8, IČO: 28525001, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 147928 (ďalej len "organizátor")..

1/10 Doba trvania súťaže

Súťažná akcia s názvom „MILKA MmmaX “ (ďalej tiež len ako „súťaž“) bude realizovaná v termíne od 19. 4. 2022 do 31. 5. 2022 (ďalej tiež len ako „doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky.

2/10 Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež len ako "súťažiaci" alebo "účastník"), ktorá v čase trvania súťaže navštívi internetovú adresu www.sutaz.milka.sk, splní všetky ostatné podmienky pre účasť v súťaži podľa týchto pravidiel a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel.

Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník, ktorý má trvalé bydlisko a doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.

Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník, ktorý má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani osoby im blízke v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

3/10 Mechanika

Súťaže je možné sa zúčastniť na základe nákupu akéhokoľvek výrobku Milka v dobe trvania súťaže v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky, ktorá vydáva platný daňový doklad.

Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá a v dobe konania súťaže na webových stránkach www.sutaz.milka.sk, vyplní všetky stanovené údaje, čím sa zaregistruje do súťaže (ďalej tiež len ako "registrácia"). Súťažiaci musí uviesť v rámci registrácie meno, priezvisko, email a telefónny kontakt. Ďalej musí súťažiaci nahrať fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu podľa bodu 4 týchto pravidiel a vyplniť DKP kód (v prípade absencie DKP kódov je možné použiť iný unikátny kód ako napr. číslo pokladničného dokladu) zhodný so súťažným pokladničným dokladom. V prípade, že súťažiaci neuvedie registračné údaje v požadovanom rozsahu alebo nenahrá fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu podľa bodu 4 týchto pravidiel, nemôže sa zúčastniť súťaže a bude bez akejkoľvek náhrady zo súťaže vyradený.

Každý súťažiaci môže súťažiť s neobmedzeným množstvom účteniek, vždy však musí ísť o účtenku za nový súťažný nákup. Účtenky je možné k jednej registrácii účastníka nahrávať priebežne kedykoľvek počas trvania súťaže, a to vždy novú účtenku za nový súťažný nákup a vždy každú účtenku iba raz.

Bonusový kvíz:
Táto súťaž je doplnená súťažným kvízom. Súťažný kvíz je dobrovoľné súťažné kolo, do ktorého sa súťažiaci môže zapojiť dobrovoľne alebo tiež môže dobrovoľne túto bonusovú súťaž odmietnuť. Vplyv na nahrávanie účteniek a zapojenie sa do súťaže o výhry z bodu č. 5, sekcia výhry (1., 2. a 3. kategórie) toto bonusové kolo nemá a zapojenie súťažiaceho do súťaže vynechaním tohto bonusového kola nie je ohrozené. Pokiaľ sa súťažiaci rozhodne, že sa do bonusového súťažného kvízu zapojí, postup je taký, že súťažiaci musí vyplniť herný kvíz, ktorý bude umiestnený na súťažnom webe v pop up okne, ktoré vyskočí po vyplnení kompletnej registrácie. Súťažiaci následne odpovie na 10 súťažných otázok v hernom kvíze a pokiaľ správne odpovie na všetkých 10 súťažných otázok, musí svoj výsledok z herného kvízu zdieľať verejne na svojom Facebookovom profile s hashtagom #MMMaxKviz. Tak splní podmienky pre bonusové kolo a zaradí sa do zlosovania a o možnosť vyhrať výhru z bodu č. 5 umiestneného v týchto súťažných pravidlách (bonusová kategória). Týždenne organizátor súťaže žrebuje zo všetkých súťažiacich, ktorí v bonusovom kvíze odpovedali správne na všetkých 10 súťažných otázok 8 výhercov. V prípade, že súťažiaci bude organizátorom súťaže vybraný ako výherca bonusového kola, bude najskôr organizátorom súťaže skontrolované, či došlo k splneniu podmienky zdieľania výsledkov herného kvízu na Facebookovom profile a k označeniu príslušným súťažným hashtagom. Pokiaľ výherca túto podmienku splnil, bude kontaktovaný organizátorom súťaže prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol pri registrácii a bude informovaný o výhre. Pokiaľ výherca túto podmienku nesplnil a výsledky svojho herného kvízu nenazdieľal na svojom Facebookovom profile a neoznačil príslušným súťažným hashtagom, bude nasledovať žrebovanie nového výhercu, ktorý podmienky súťažného kola splnil a to až do doby, než sa vyžrebuje všetkých 8 výhercov týždenne.

Súťaž je rozdelená do 6 (šiestich) kôl, po skončení každého kola bude vyžrebovaných 7 (sedem) účteniek, ktorých majitelia (tj súťažiaci, ktorí vyžrebované účtenky registrovali) sa stávajú výhercami, pričom majiteľ prvej vyžrebovanej účtenky vyhráva 1x elektronický voucher na výber zážitku od spoločnosti Najzazitky.sk v hodnote 350 EUR (výhra 1. kategórie), ďalej majiteľ druhej vyžrebovanej účtenky vyhráva 1x elektronický voucher od spoločnosti Alza v hodnote 350 EUR (výhra 2. kategórie), ďalej majitelia tretej, štvrtej, piatej, šiestej a siedmej účtenky vyhrávajú každý jeden elektronický voucher na streamovaciu službu od spoločnosti Netflix (výhra 3. kategórie).

Ďalej bude v každom súťažnom kole vyžrebovaných 8 (osem) účteniek, zo všetkých účteniek súťažiacich, ktorí správne odpovedali na všetkých 10 otázok bonusového kvízu a splnili všetky podmienky pre účasť v bonusovom kole, tj verejné zdieľanie výsledku súťažného kvízu na svojom Facebookovom profile s hashtagom tak, ako je uvedené v týchto pravidlách.

1. kolo začína v utorok 19. 4. 2022 o 0:00 hod. a končí v pondelok 25. 4. 2022 o 24:00. Žrebovanie prvého kola prebehne v utorok 26. 4. 2022.

2. kolo začína v utorok 26. 4. 2022 o 0:00 hodín a končí v pondelok 2. 5. 2022 o 24:00. Žrebovanie druhého kola prebehne v utorok 3. 5. 2022.

3. kolo začína v utorok 3. 5. 2022 o 0:00 hod. a končí v pondelok 9. 5. 2022 o 24:00. Žrebovanie tretieho kola prebehne v utorok 10. 5. 2022.

4. kolo začína v utorok 10. 5. 2022 o 0:00 hod. a končí v pondelok 16. 5. 2022 o 24:00. Žrebovanie štvrtého kola prebehne v utorok 17. 5. 2022.

5. kolo začína v utorok 17. 5. 2021 o 0:00 hod. a končí v pondelok 23. 5. 2022 o 24:00. Žrebovanie piateho kola prebehne v utorok 24. 5. 2022.

6. kolo začína v utorok 24. 5. 2022 o 0:00 hod. a končí v utorok 31. 5. 2022 o 24:00. Žrebovanie šiesteho kola prebehne v stredu 1. 6. 2022.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú vyradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady usporiadateľovi. Usporiadateľ a organizátor si teda vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníkov alebo neudeliť výhry (výhry v takom prípade prepadnú bez náhrady usporiadateľovi) najmä takým účastníkom, ktorí sa dopustia porušenia pravidiel tejto súťaže alebo podvodného, nekalého či nečestného konania, či účastníkov, ktorí porušia príslušné právne predpisy, dobré mravy či fair-play či dobré meno usporiadateľa alebo organizátora, a to aj prostredníctvom tretích osôb, a to aj v prípade, ak vznikne čo i len dôvodné podozrenie na takéto konanie alebo v prípade, že vzniknú čo i len pochybnosti o čestnom spôsobe získania účteniek zo strany súťažiach. Rozhodnutie usporiadateľa o vylúčení účastníka zo súťaže alebo o neudelení výhry je výlučne v kompetencii a na uvážení usporiadateľa a je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

4/10 Súťažný pokladničný doklad

Súťažnou účtenkou je účtenka preukazujúca nákup aspoň jedného súťažného výrobku zn. Milka alebo ich ľubovoľnej kombinácie, a to v čase konania súťaže (tj. od 19. 4. 2022 do 31. 5. 2022) v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky. Súťažiaci je povinný si súťažnú účtenku uchovať pre prípad výhry ak prípadnému následnému overeniu splnenia podmienok súťaže. Ako dátum nákupu je akceptovaný od 19. 4. 2022 do 31. 5. 2022. Súťažná účtenka musí byť súťažiacim vyfotografovaná alebo naskenovaná a následne nahraná tak, že bude zreteľne viditeľná a čitateľná časť preukazujúca nákup súťažného výrobku zn. Milka, časť s číslom DKP kódu či číslom účtenky a časť s dátumom nákupu.

Fotografie (scany) účtenky musia byť vo formáte: jpeg, png alebo jpg.

Každá nahraná fotografia (scan) účtenky musí byť originálna a zhotovená daným súťažiacim.

Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo systému fotografie (scany) účteniek, ktoré budú do systému vložené opakovane, a to buď rovnakým, alebo iným súťažiacim alebo budú elektronicky či inak upravené. Akékoľvek fotografie (scany) účteniek, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky, nebudú do súťaže zaradené, resp. budú vyradené a vymazané.

5/10 Výhry

1. kategória:
Týždenne 1x elektronický voucher na zážitky od spoločnosti Najzazitky.sk, ktorého hodnota činí 350 EUR. Voucher má obmedzenú platnosť a je potrebné ho uplatiť do 31.12.2022. V každom týždennom súťažnom kole sa hrá o 1 túto výhru, celkom sa teda bude súťažiť o 6 ks tejto výhry. Konkrétne parametre vybraných zážitkov budú na individuálnom dohovore výhercu so spoločnosťou Najzazitky.sk. Je možné, aby si výherca vybral aj zážitok presahujúci hodnotu výhry, musí však zostávajúcu časť ceny doplatiť z vlastných prostriedkov a na základe predchádzajúceho dohovoru so spoločnosťou NajZazitky.sk. Pre vylúčenie všetkých pochybností, usporiadateľ zdôrazňuje, že pre prípad, že by si výherca vybral zážitok, ktorý nedosahuje čistú hodnotu vouchera, nebude mu rozdiel medzi hodnotou zážitku a čistou hodnotou vouchera preplatený.

2. kategória:
Týždenne 1x poukaz na elektro od spoločnosti Alza.sk, ktorého hodnota je 350 EUR. Voucher má obmedzenú platnosť a je potrebné ho uplatiť do 31.12.2022. V každom týždennom súťažnom kole sa hrá o 1 túto výhru, celkom sa teda bude súťažiť o 6 ks tejto výhry.

3. kategória:
Týždenne 5x elektronický voucher na prémiovú streamovaciu službu, ktorého čistá hodnota činí čiastku 50 EUR. Voucher má neobmedzenú platnosť. V každom týždennom súťažnom kole sa hrá o 5 týchto výhier, celkom sa teda bude súťažiť o 30 ks tejto výhry.

Bonusová kategória:
Týždenne 8x poukaz na platformu pre hráčov, ktorého čistá hodnota je 40 EURO. Voucher má neobmedzenú platnosť. V každom týždennom súťažnom kole sa hrá o 8 týchto výhier, celkom sa teda bude súťažiť o 48 ks tejto výhry.

Výhra je určená iba na osobné účely a je neprenosná.

6/10 Výhercovia

Na základe osobných údajov, ktoré výherca vyplní pri registrácii do súťaže, mu bude zaslaná výhra (elektronický voucher) elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu.

Za účelom vysporiadania daňových povinností v súvislosti s výhrou môže byť výherca požiadaný o oznámenie ďalších súvislostí s výhrou a tiež môže byť výherca požiadaný o oznámenie ďalších osobných údajov usporiadateľovi. Ak výherca neoznámi usporiadateľovi, resp. organizátorovi, požadované osobné údaje, ako je uvedené hore, stráca nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady v prospech usporiadateľa.

Výhercom bude výhra odoslaná do 31. 7. 2022.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry.

7/10 Ďalšie podmienky týkajúce sa výhier

Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Za neprevzatú výhru sa považuje aj taká výhra, ktorú nebolo možné odovzdať výhercovi do 31. 7. 2022.

Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier, za vady výhier a nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry s výnimkou prípadnej zodpovednosti, ktorú nemožno zo zákona vylúčiť. Prípadné reklamácie či akúkoľvek ujmu v spojení s vouchermi Najzazitky.sk a vouchermi na elektro alza.sk, streamovaciu službu Netflix a hernú platformu Steam je nutné uplatniť priamo u dodávateľov týchto výhier.

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené oznámenia o výhre ani za doručenie týchto oznámení po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti elektronickej pošty alebo iných dôvodov mimo ich kontroly ani za doručenie poštovej zásielky zaslanej prostredníctvom doručovateľa, ktorou bude prípadne zasielaná samotná výhra.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.

8/10 Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

V rámci vyplnenia registračného formulára k súťaži bude každý súťažiaci požiadaný o vyjadrenie súhlasu s pravidlami a so spracovaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára, teda mena a priezviska, e-mailu. Uvedené osobné údaje budú použité za účelom organizácie a vyhodnotenia súťaže, vrátane, nie však výlučne, identifikácie súťažiacich v súťaži, zaradenia do databázy súťažiacich v súťaži, odovzdania výhier výhercom či overenia dodržiavania pravidiel súťaže.

Osobné údaje súťažiacich môžu byť bez súhlasu súťažiacich spracovávané na účely oprávnených záujmov usporiadateľa a organizátora súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, najmä za účelom, prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním súťaže.

Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania súťaže je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre organizovanie súťaže, najmä zaslanie výhier v tejto súťaži či pre overenie dodržiavania pravidiel súťaže, pretože pre organizovanie súťaže je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli a súhlasili so spracovaním ich osobných údajov v požadovanom rozsahu. Pokiaľ výherca nesúhlasí s poskytnutím a/alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich výmaz, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie súhlasu) je možné oznámiť nasledujúcim spôsobom: emailom na hello@peppermint.cz. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych titulov, najmä na účely oprávnených záujmov usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, najmä za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním tejto súťaže.

Doba spracovania je doba trvania súťaže a ďalej po dobu do rozdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutie výhier usporiadateľovi. Počas dlhšieho môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, pokiaľ bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa, organizátora či ostatných súťažiacich, najmä za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním tejto súťaže.

Správcom údajov poskytnutých súťažiacim je usporiadateľ tejto súťaže. Údaje poskytnuté súťažiacimi môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor súťaže, doručovateľskej spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť na kontakte hello@peppermint.cz. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, , www.uoou.sk, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

Súťažiaci má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v súťaži právo na informácie a prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov. Súťažiaci má právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch, keď súťažiaci popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby usporiadateľ mohol presnosť osobných údajov overiť, ďalej v prípade, keď spracovanie osobných údajov je protiprávne a súťažiaci odmieta výmaz osobných údajov. a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, alebo v prípade, že usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale súťažiaci ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Súťažiaci má právo na výmaz osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo v prípade, že odvolá svoj súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie, alebo v prípade, že osobné údaje boli spracované protiprávne, alebo v prípade, že osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti usporiadateľa. Súťažiaci má tiež právo na prenositeľnosť údajov. Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa jej zúčastniť, platí, že pokiaľ súťažiaci požiada o prenesenie a výmaz poskytnutých údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Súťažiaci má právo vznášať námietky proti spracovaniu založenom na oprávnenom záujme usporiadateľa a organizátora či ostatných súťažiacich v súvislosti s organizovaním tejto súťaže. Súťažiaci nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

Organizátor týmto informuje účastníkov súťaže, že na súťažných webových stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu.

Vyplnením a odoslaním registrácie a súhlasom s podmienkami a pravidlami súťaže, rovnako tak ako súhlasom so spracovaním osobných údajov, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto súťažných pravidiel.

Pokiaľ súťažiaci neprijme pravidlá súťaže, nemôže sa súťaže zúčastniť.

9/10 Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže, súťaž prerušiť, predčasne ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné a majúce prednosť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude počas konania súťaže nepretržite k dispozícii na www.sutaz.milka.sk

Organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži av prípade sporu podľa svojho výlučného uváženia spor posúdiť a s konečnou platnosťou o ňom rozhodnúť, rovnako ako rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou.V Bratislave dňa 19. 4. 2022.